محل تبلیغات شما

جمله ساده در 7a شامل یک عبارت منفرد میباشد در حالیکه جمله مرکب 7b شامل دو جمله واره میباشد، یک جمله واره غیر مستقل (Mirabelle knows {something} ) و یک متمم جمله ای (the boys are rowdy) ، شکل 1-7 نمودارهای دو جمله را نشان میدهد

هنگامی که مؤلفه های نحوی مهم مثل جمله واره ها در کلمات مرتبط سیگنال مشخص شده است، کار تجزیه گر بطور منطقی راحت و تسهیل میشود. مرزهای جمله ای با کلمات عملکردی (مثل who و that) ، نشانه های نقطه گذاری (مثل کاما یا مکث ها) و یا بوسیله واحدهای عروضی (مثل حرکت یا س ارتفاع) مشخص شوند. در جمله 7b مرز بین دو جمله واره مشخص نشده است. آنرا با مثال ذیل مقایسه کنید جایی که کلمه that ، شروع جمله واره جدید را مشخص میکند

 تحقیقات زیادی نشان داده است که منابع محاسباتی بیشتری در پردازش جملاتی شبیه 7b نسبت به جملات شبیه به 7c مورد نیاز میباشد.

ابهام ساختاری (Structural Ambiguity)

  بازسازی سیگنال ورودی به جمله واره های منفرد ومحاسبه ساختار

سمعک زیمنس داخلی آنها تنها وظیفه ای نیست که تجزیه گر در طی پردازش جمله با آن مواجه میشود. بلکه بایستی با ابهام ساختاری بسیاری از جملات نیز سروکار داشته باشد. در فصل های ابتدایی درباره جملات با ابهام کلی (Globally Ambiguity) بحث کردیم مانند جمله ذیل:

چنین جملاتی دارای دو ساختار نحوی آلترناتیو میباشند:

در جمله 8 هردو ساختار در نمودار شکل 2-7 ترسیم شده است.

سمعک ویدکس جملات با ابهام کلی میتوانند در مورد اینکه چه افرادی جملات را پردازش میکنند آگاهی بخش باشند هرچند که معمولا افراد در توجه به ابهام کلی موفق نبوده و دارای یک تفسیر ترجیحی میباشند. بااینحال ابهام در هر جمله همیشه دارای ارزش پردازشی نمیباشد بنحویکه بعدا خواهیم دید

نحوه استفاده از سمعک  ابهامات کلی باعث فراهم شدن بینش  به پردازش جمله میشود و نیز ابهامات لوکال (Local) را ایجاد میکند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
لحظه ای درنگ آموزش کسب درآمد بیت کوین رایگان مارکت مرتضی متقیان تیم تبلیغاتی تاکتیک علم و سازه سیستم های تهویه امریکن کولد مرجع تخصصی سلامت و زیبایی موسسه حقوقی حامیان عدالت نجفی(وکالت-مشاوره-تدریس)